ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

 

ಖಾಯಂ ಬೋಧಕೇತರರ ವಿವರಗಳು 

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ
1  ಅಭಿನಂದ್ .ವಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
2  ಅಂಬಿಕಾ .ಕೆ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
3  ಅನ್ಬರಸಿ .ಎ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
4  ಅಂಜು ಥಾಮಸ್   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
5  ಅನುಷ.ಹೆಚ್.ಜಿ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
6  ಅನುಸುಯಾದೇವಿ.ಕೆ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
7  ಅಶ್ವಿನಿ ಅಗಸರ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
8  ಶಶಿ.ಬಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
9  ಬಬಿತಾ ಬಾನು  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
10  ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ .ಬಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
11  ಭವ್ಯ.ಕೆ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
12  ಚಂದ್ರಿಕಾ.ಎಚ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
13  ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ .ಡಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
14  ಚಿತ್ರಾವತಿ .ಪಿ.ಪಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
15  ಸಿಂತಿಯಾ ಸುನಿತಾ ಫನಾ೯ಂಡೀಸ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
16  ದೇವಮ್ಮ .ಎನ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
17  ದಿವ್ಯ.ಬಿ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
18  ದಿವ್ಯ .ಸಿ ಆರ್.  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
19  ಎಲಿಜಬೆತ್ ರಾಣಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
20  ಗಂಗಮ್ಮ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
21  ಗೀತಾ .ಹೆಚ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
22  ಹೀಮಾ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
23  ಹೇಮಾವತಿ .ಜಿ.ಎಂ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
24  ಇಂಧುದರ.ವಿ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
25  ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಟಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
26  ಜಯಂತಿ .ಬಿ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
27  ಜ್ಯೋತಿ .ಎಸ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
28  ಕಮಲಾಬಾಯಿ .ಬಿ.ಆರ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
29  ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ .ವಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
30  ಕವಿತಾ .ಬಿ.ಎ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
31  ಕವಿತಾ.ಜಿ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
32  ಕವಿತಾ .ಎಸ್   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
33  ಕವಿತಾ ವಿ.ಎಂ.  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
34  ಕೀರ್ತಿ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
35  ಕುಸುಮಾ .ಬಿ.ಆರ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
36  ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಎ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
37  ಲಲಿತಾ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
38  ಲಲಿತಾ .ಎಲ್.   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
39  ಲೀನಾ ಎಂ.ಎಂ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
40  ಮಾದೇಶ್ .ಕೆ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
41  ಮಹೇಶ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
42  ಮಾಲಾ .ಎಂ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
43  ಮಮತ.ಜಿ.ಪಿ.  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
44  ಮಾನಸ .ಪಿ.ಎಸ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
45  ಮಂಗಳ .ಡಿ.ಎಲ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
46  ಮಂಗಳ ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ.  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
47  ಮಂಜಮ್ಮ.ಬಿ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
48  ಮಂಜುಳ .ಎನ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
49  ಮಂಜುಳ .ಟಿ.ಎಂ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
50  ಮೀನಾಕ್ಷಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
51  ಮೀನಾಕ್ಷಿ .ಬಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
52  ಮೋಕ್ಷಮೇರಿ. ಜೆ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
53  ಮುಸ್ಟೂರಪ್ಪ .ಸಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
54  ನಾಗರಾಜು .ಕೆ.ಸಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
55  ನವೀನ್ .ಬಿ.ಜಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
56  ನೇತ್ರಾವತಿ .ಟಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
57  ಪಾಪತಿ .ಪಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
58  ಪೌಲಿನ್ ಶಾಂತಿ.ಜೆ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
59  ಪವಿತ್ರಾ .ಕೆ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
60  ಪ್ರಭು .ಎಂ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
61  ಪ್ರಶಾಂತ್.ಎಸ್.ಎನ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
62  ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ.  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
63  ಪ್ರತಿಮಾ .ಕೆ.ಎಸ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
64  ಪ್ರವೀಣಾ .ಜೆ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
65  ಪ್ರಿನ್ಸಿ .ಟಿ.ಪಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
66  ಪುಷ್ಪಾ .ಹೆಚ್.ಕೆ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
67  ಪುಷ್ಪಾವತಿ .ಎಂ.ಕೆ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
68  ರಾಧಾ .ಎಂ.ಎಸ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
69  ರಾಗಿಣಿ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
70  ರಜನಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
71  ರಮದೇವಿ ಬಿರಾದರ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
72  ರಮೇಶ್ .ಹೆಚ್   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
73  ರತ್ನಮ್ಮ ಕೆ.ಎಂ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
74  ರವಿ .ಎನ್   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
75  ರೇಖಾಮಣಿ .ಕೆ.ಎಸ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
76  ರೇಣುಕಾ ಕರ್ಫಸ್ವಾಮಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
77  ರೇಣುಕಾ .ಕೆ.ಎಂ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
78  ರೂಪ .ಎನ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
79  ರೋಸಿ.ಕೆ.ಜೆ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
80  ರೂಬಿ ಮರಿಯಾ ತಾವ್ರೋ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
81  ರುದ್ರಮ್ಮ.ಎಂ.ಜಿ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
82  ರುದ್ರೇಶ್ .ಟಿ.ಎನ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
83

 ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಪಿರೀರಾ

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
84  ಸಂತೋಷ್ .ಎಸ್.  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
85  ಸರಿತಾ .ಬಿ.ಆರ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
86  ಸರಿತಾ.ಆರ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
87  ಸವಿತ.ಕೆ.ಎಂ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
88  ಸವಿತಾ. ಕೆ.ಎಸ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
89  ಸವಿತಾ .ಪಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
90  ಶಬಾನಾ ಸೈಯ್ಯದ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
91  ಶಭನಾ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
92  ಶಾಂತಕುಮಾರಿ .ಎಂ.ಆರ್   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
93  ಶಾಂತ .ಎಂ.ಎಸ್   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
94  ಶರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ.ಪಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
95  ಶಶಿಕಲಾ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
96  ಶಶಿಕಲಾ.ಎಸ್.ಆರ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
97  ಶೀಲಾ .ಜೆ.ಬಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
98  ಶೋಭಾ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
99  ಶೋಭಾ ಬಾಯಿ ಕೆ.ಎಂ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
100  ಶೋಭಾ ಎಂ.ಕೆ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
101  ಶೋಭಾ ಪಾಟಗರ್   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
102  ಶೋಭಾ ಎಸ್.ಆರ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
103  ಶೋಭಾರಾಣಿ.ಎಸ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
104  ಶೃತಿ .ಜೆ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
105  ಶ್ವೇತಾ. ಹೆಚ್.ಜೆ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
106  ಶೈಲಜ .ಎಂ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
107  ಶೈಲು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ .ಎಸ್.ಬಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
108  ಸುಭದ್ರಮ್ಮ ಎಸ್.ವಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
109  ಸುಭಾಷ್‌ ಕುರೇಣ್ಣವರ್   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
110  ಸುಧಾರಾಣಿ .ಕೆ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
111  ಸುಮ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
112  ಸುಮ .ಸಿ.ವಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
113  ಸುಮ.ಆರ್.   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
114  ಸುಮಿತ್ರಾ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
115  ಸುನೀತ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
116  ಸುನೀತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾವಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
117  ಉಷಾ ಸಿ.ಬಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
118  ವಾಣಿಶ್ರೀ ವಿ ಮುಜುಮದಾರ್   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
119  ವೀಣಾ.ಪಿ.ಎನ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
120  ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ.ಎನ್.ಜಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
121  ವಿಜಯಶ್ರೀ .ಯು.ವಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
122  ವಿಶಾಲಾ .ಎಂ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
123  ಯಶಿಕ .ಸಿ.ಪಿ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
124  ಭಾಮಿನಿ ಎನ್.ಆರ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
125  ರತ್ನಮ್ಮ.ಬಿ.ಎಸ್   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
126  ಮರಿಯಾ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಪೈಸ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
127  ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
128  ಕ್ಲಾರಿಸ್ಸಾ ಅಲ್ವೀಟಾ ಕ್ರಸ್ಟಾ.  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
129  ಜಾನ್ ಮಾರ್ಷಲ್. ಎಲ್   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
130  ಕನ್ಯಾ .ಪಿ.ಆರ್   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
131  ಸೌಮ್ಯಾ.ಕೆ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
132  ಸವಿತಾ.ವಿ.   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
133  ಪುಷ್ಪಲತಾ .ಎನ್   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
134

 ರಮಿಯಾ .ಆರ್

 ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ

  

ತಂತ್ರಜ್ಞರ ವಿವರ
1  ಸಂತೋಷ್ .ವಿ.ಎಸ್  ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟ್ರಾಲಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
2  ನಾಗೇಶ.ಎಸ್  ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟ್ರಾಲಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
3  ಶಿಲ್ಪಶ್ರೀ.ಆರ್  ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ  ತಂತ್ರಜ್ಞರು
4  ಆಶಾ .ಎ  ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
5  ಅಶ್ವಿನಿ .ಬಿ  ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
6  ಮಾರುತಿ .ಎಂ.ಜಿ  ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
7  ಮೀರಾ .ಹೆಚ್  ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
8  ನೇತ್ರಾವತಿ.ಜೆ  ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
9  ಪ್ರವೀಣ್ ದೀಪಕ್ .ಇ  ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್  ತಂತ್ರಜ್ಞರು
10  ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್.ಎನ್  ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್  ತಂತ್ರಜ್ಞರು
11  ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ .ಜೆ.ಎನ್  ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್  ತಂತ್ರಜ್ಞರು
12  ಶ್ರೀಧರ  ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
13  ಜಯಕಾಂತ್.ವಿ  ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
14  ಸುರೇಶ್‌ .ವಿ  ಎಕ್ಸ್-ರೇ ತಂತ್ರಜ್ಞರು

 ಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರದ ಬೋಧಕೇತರ ವಿವರಗಳು 

   

 ಕಛೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
1  ಛಾಯಾ .ಬಿ.ಹೆಚ್  ಸೀನಿಯರ್ ಬಿಎಂಇ
2  ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ .ಎಸ್  ಜೂನಿಯರ್ ಬಿಎಂಇ
3  ಹೇಮಾವತಿ ಬಿ.ಎಸ್  ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್  ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್
4  ಅವಂತಿ. ಎನ್.ಎಸ್  ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್  ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್
5  ಪ್ರಿಯಾಂಕ. ಪಿ  ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
6  ಸವಿತಾ .ವಿ.ಕೆ  ಅಕೌಂಟೆಂಟ್
7  ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ. ಕೆ  ಅಕೌಂಟೆಂಟ್
8  ವಿನುತ .ಆರ್  ಪಿ.ಅರ್.ಒ
9   ಶಿಲ್ಪಾ .ಸಿ.ವಿ
10  ಸುನೀಲ್ ಎಸ್.ವೈ.
11  ಶಕುಂತಲಾ.ಆರ್  ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್
12  ಜಯಂತಿ. ಬಿ  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
13  ಅರ್ಚನಾ.ಎಸ್.ಆರ್  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
14  ಶೃತಿ. ಎಸ್‌. ಸಿ  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
15  ವೇಣುಗೋಪಾಲ್.ಎಚ್.ಎನ್  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
16  ಮಹೇಶ್‌ಕುಮಾರ್. ವಿ  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
17  ಮನೋಹರ್. ಬಿ.ಆರ್  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
18  ಮೋನಿಷಾ.ವಿ   ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
19  ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ. ಬಿ  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
20  ಪ್ರತಿಭ .ಎನ್  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
21  ಅಕ್ಷತಾ.ಟಿ.ಎಸ್  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
22  ಸಿದ್ಧರಾಜು  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
23  ವಿಶ್ವದೀಪ್  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
24  ಅನಿಲ್.ಎಂ.ಆರ್  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
25  ಶಕುಂತಲಾ.ಎಸ್.ಆರ್  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
26  ಶಿಲ್ಪಾ.ಎನ್  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
27  ಸೌಮ್ಯ .ಎ.ಆರ್  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
28  ಲೋಕೇಶ್ .ಜಿ  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
29  ಅಮೃತ ಬಿ.ಎಸ್  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
30  ಚಂದ್ರಕಲಾ .ಎಂ  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
31   ತೇಜಸ್ವಿನಿ .ಎಸ್  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
32  ಮಧುಮಾಲಾ .ಎಂ  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
33  ಸುಷ್ಮಾ ಸಿಂಗ್  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
34  ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
35  ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಕೆ  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
36  ಜಾನ್ಸಿ .ಕೆ.ಎಸ್  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
37  ಕಾರ್ತಿಕ್  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
38  ಭಾರತಿ ಟಿ.ಎಂ.   ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
39  ಸುನಿತಾ. ಆರ್  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
40  ಸಂಧ್ಯಾ .ಎಸ್  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
41  ಪ್ರತಿಭಾ ಎಸ್  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
42  ಮಮತ. ಜಿ.ಎಸ್  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
43  ಸಂತೋಷ್ ಎನ್.ಆರ್  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
44  ಅಜಿತ್ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
45  ಅಕ್ಷತಾ.ಆರ್.ಜಿ  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
46  ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್  ವಾಹನ ಚಾಲಕರು
47 ಲೋಕೇಶ್ .ಎ  ವಾಹನ ಚಾಲಕರು
48  ಅರುಣ.ಬಿ   ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಪರಿಚಾರಕರು
49  ಗಂಗಾಧರ್   ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಪರಿಚಾರಕರು
50  ಕವಿತಾ.ಜಿ.ಕೆ.  ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಪರಿಚಾರಕರು
51  ಬಾಬು.ಎನ್   ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಪರಿಚಾರಕರು

 

ಗುತ್ತಿಗೆ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
1  ಅಮೃತ .ವಿ.ಸಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
2  ಅಶ್ವಿನಿ. ಕೆ.ಕೆ.  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
3  ಭುವನೇಶ್ವರಿ. ಪಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
4  ಭೂಮಿಕಾ .ಎಸ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
5  ಧರಣಿ. ಎಂ.ಜಿ.  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
6  ದಿವ್ಯಲತಾ.ಹೆಚ್.ಸಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
7  ದಿವ್ಯಶ್ರೀ .ಹೆಚ್.ಕೆ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
8  ಈರಾಂಜೀ. ಜೆ.ಕೆ.  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
9  ಫೌಜಿಯಾ ಬಾನು  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
10  ಹರ್ಷಲತಾ. ಕೆ.ಪಿ.  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
11  ಕಾವ್ಯಾಶ್ರೀ .ಕೆ.ಪಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
12  ಲಕ್ಷ್ಮೀ. ಎಂ.ಎಸ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
13  ಲತಾ .ಬಿ.ಎಸ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
14  ಜ್ಯೋತಿ.ಎನ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
15  ಲಾವಣ್ಯ .ಆರ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
16  ಮಹೇಂದ್ರಮ್ಮ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
17  ಮೀನಾ .ಆರ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
18  ಮಂಜುಳ .ಎಂ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
19  ಮಂಜುಳ ​​.ಜಿ.ಎ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
20  ರಮೇಶ್ .ಜಿ.ಟಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
21  ರೇಖಾ. ಬಿ.ಎಂ.  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
22  ರಾಮದೇವಿ ಎಂ.ಎಸ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
23  ಸರಸ್ವತಿ .ಬಿ.ಆರ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
24  ಸುಧಾ .ಟಿ.ಪಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
25  ಶೈಲಾಬಾಯಿ ಬಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
26  ಶೈಲಜ .ಆರ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
27  ಶಶಿಕಲಾ.ಟಿ.ಜಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
28  ಶೈಲಜ.ಎಸ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
29  ಶಿವಮ್ಮ.ಆರ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
30  ಶಿವಮ್ಮ.ಎಸ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
31  ಶೋಭಾ. ಎ.ಎನ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
32  ಶ್ವೇತಾ.ಕೆ.ಆರ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
33  ಸುಂದರಮ್ಮ. ಎಂ.ಕೆ.  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
34  ಸುಕನ್ಯಾ.ಎಸ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
35  ಟೀಮಾ .ಎಹೆಚ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
36  ತಾರಾ. ಆರ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
37  ತಾರಾ. ಕೆ.ಆರ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
38  ಜಬಿವುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
39  ಸುಮಾಂಜಲಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
40  ಸುಜಾತಾ .ಹೆಚ್.ಎನ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
41  ಅನುಸುಯಾ .ಎಂ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
42  ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕಲಾಬಾರ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
43  ಪ್ರಹಲ್ಲಾದ. ಡಿ.ಜಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
44  ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ . ಎಸ್.ಎಂ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
45  ಹೇಮಂತ್‌ರಾಜು .ಎಸ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
46  ಆನಂದ್ ಜಿ.ಸಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
47  ತಿಮ್ಮರೆಡ್ಡಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
48  ಲಲಿತ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
49  ಪ್ರಕೃತಿ. ಪಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
50  ಚೈತ್ರ .ಟಿ.ಆರ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
51  ದೀಪಾ   ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
52  ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಜಿ.  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
53  ಸಣ್ಣಮಹದೇವಮ್ಮ. ಡಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
54  ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಶೇಖ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
55  ಕಾವ್ಯ. ವಿ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
56  ಪೂಜಾ. ಆರ್  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
57  ಪ್ರೇಮಲತಾ. ಎಂ  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ
58   ಅಶ್ವಿನಿ ಎಚ್.ಕೆ.  ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ

  

ಗುತ್ತಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರು

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

 1  ಭಾರತಿ ಪಾಟೀಲ್  ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
 2  ಶ್ವೇತಾ .ಎನ್.ಎಚ್  ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ  ತಂತ್ರಜ್ಞರು
 3  ಚಾಂದ್‌ ಬಾಷಾ .ಎಸ್  ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ  ತಂತ್ರಜ್ಞರು
 4  ಫೀಭಾ ಮ್ಯಾಥೀವ್  ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ  ತಂತ್ರಜ್ಞರು
 5  ಮೊಹಮದ್ ಶೋಯಬ್  ಉದ್ದೀನ್  ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ  ತಂತ್ರಜ್ಞರು
 6  ಜಿಸ್‌ನುಲ್‌ ಸಮೀಮ್  ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ  ತಂತ್ರಜ್ಞರು
 7  ಮಾನಸ ಎಂ ನಾಯಕ್  ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ  ತಂತ್ರಜ್ಞರು
 8  ರೂಹೀ  ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ  ತಂತ್ರಜ್ಞರು
 9  ಸಿದರಾಮ ಗು ನೇಮಗೌಡ  ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ  ತಂತ್ರಜ್ಞರು
 10  ತೃಪ್ತಿ. ಬಿ  ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
 11  ಚೈತ್ರಾ . ಬಿ ಒಟಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
 12  ಮಂಜುನಾಥ್ ಎನ್  ಒಟಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
 13  ಶಿವಶಂಕರ್‌ ಗೌಡ  ಒಟಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರುರು
 14  ಉಷಾ.ಕೆ.ಎನ್  ಒಟಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರುರು
 15  ಸಂಗೀತ .ಸಿ.ಕೆ  ಒಟಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರುರು
 16  ಚಿರಂಜೀವಿ. ಎಸ್‌.ಡಿ  ಎಕ್ಸ್-ರೇ ತಂತ್ರಜ್ಞರುರು
 17  ರಮಿ ಎ   ಇಇಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
 18  ಮಧುಮಾಲತಿ .ವಿ  ಇಇಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರುರು
 19  ಚೇತನಾ   ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ  ತಂತ್ರಜ್ಞರು
 20  ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ. ವೈ.ಎನ್  ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ  ತಂತ್ರಜ್ಞರು
 21  ಮಹೇಶ್ .ಟಿ.ಆರ್  ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸಕ
 22  ಶರತ್ ಜಿ ಅಡಿಗಾ  ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು
 23  ಪ್ರೀತಿ ಶೆಟ್ಟಿ  ಸೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್
 24  ಮಾಲಾ. ಬಿ  ಜೂನಿಯರ್  ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್
 25  ಸ್ವಪ್ನ ಪಿ.ಜೆ  ಜೂನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್

   

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-02-2022 10:50 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080