ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

 

ಅರವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹುದ್ದೆ
 1 ಡಾ.ಸಂಧ್ಯ.ಕೆ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ, ಪಿಜಿಡಿಹೆಚ್‌ಎಂ, ಪಿ ಹೆಚ್‌ ಡಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
 2 ಡಾ.ವಿನಯ್ ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ, ಎಫ್‌ಆರ್‌ಸಿಎ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
 3 ಡಾ.ನೇತ್ರಾ ಎಚ್. ಎನ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ, ಡಿಎನ್‌ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
 4 ಡಾ.ರಾಘವೇಂದ್ರ.ಬಿ.ಎಸ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
 5 ಡಾ. ಸರಸ್ವತಿ.ಎನ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
 6 ಡಾ.ಭಾರ್ಗವಿ ಸಾಕೆತ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಡಿಎನ್‌ಬಿ, ಪಿಡಿಎಫ್ (ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನೆಸ್ತೇಷಿಯಾ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
 7 ಡಾ.ರಶ್ಮಿ ಡಿಸೋಜಾ಼ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ, ಇಡಿಎಐಸಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
 8 ಡಾ. ಸ್ವಾತಿ.ಎನ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
 9 ಡಾ. ಸುಮಯ್ಯ ಸಬ್ರೀನ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಡಿಎ, ಡಿಎನ್‌ಬಿ ಸಿನಿಯರ್‌ ರೆಸ್ಸಿಡೆಂಟ್‌

 

ಹೃದ್ರೋಗ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

1

ಡಾ. ದಿವ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

2

ಡಾ.ಜಗದೀಶ್ ಎಚ್.ಆರ್

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

3

ಡಾ. ಶ್ರೀ ರಂಗ ಪಿ.ಸಿ

ಸಹಾಯಕಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

4

ಡಾ. ಸುನಿಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಟಿ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

ನರವೈದ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹೆಸರು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ

ಹುದ್ದೆ

1

ಡಾ.ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್,ಡಿ.ಎಂ (ನ್ಯೂರಾಲಜಿ-ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್)

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ರು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

2

ಡಾ.ಅರ್ಚನಾ ಎನ್.ಬಿ

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ (ಮೆಡ್),ಡಿಎಂ (ನ್ಯೂರಾಲಜಿ-ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್)

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

3

ಡಾ.ಪ್ರಮೋದ್ ಕೆ

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ (ಮೆಡ್),ಡಿಎಂ (ನ್ಯೂರಾಲಜಿ-ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್)

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

4

ಡಾ.ಜನಾರ್ಧನ್.ಡಿ. ಸಿ

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಡಿ. (ಮೆಡ್), ಡಿ.ಎಂ (ನರರೋಗ) ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ,ಬೆಂಗಳೂರು.

ಹಿರಿಯ ತಜ್ಞರು

6

ಡಾ.ಶೆರಿಲ್ ಕೋಶಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ)

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಡಿ. (ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್), ಡಿ.ಎಂ. (ನ್ಯೂರಾಲಜಿ)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

7

ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ)

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ (ಮೆಡ್),ಡಿ.ಎಂ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

ನರಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಅರ್ಹತೆ

ಹುದ್ದೆ

1

ಡಾ.ಎಸ್.ಬಾಲಾಜಿ ಪೈ

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಡಿ.ಎನ್.ಬಿ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

2

ಡಾ.ಅಮರೇಶ್ . ಎಸ್. ಬಿ

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಎಸ್, ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್ (ಕೆಇಎಂ ಮುಂಬೈ)

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

3

ಡಾ. ನಾಗೇಶ

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಎಸ್, ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್ (ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್)

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

4

ಡಾ.ವಿಕಾಸ್ ನಾಯಕ್

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್ (ಏಮ್ಸ್, ನವದೆಹಲಿ)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

5

ಡಾ.ಶ್ರೀ ಹರಿ ಬಿ. ಜಿ.

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಎಸ್, ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್ (ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

6

ಡಾ.ನಾಗಾರ್ಜುನ್‌

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಸಿ(ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

ಸುರೂಪಿಕಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ತ್ಸಾ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ

ಹುದ್ದೆ

1

ಡಾ.ರಮೇಶ ಕೆ.ಟಿ

ಎಂಸಿಎಚ್ (ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ)

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

2

ಡಾ.ಶಂಕರಪ್ಪ ಎಂ

ಎಂಸಿಎಚ್ (ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ)

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

3

ಡಾ. ಸ್ಮಿತಾ ಎಸ್ ಸೇಗು

ಎಂಸಿಎಚ್ (ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ)

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

4

ಡಾ.ಪೆದ್ದಿ ಮಂಜುನಾಥ್

ಎಂಸಿಎಚ್ (ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ)

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

5

ಡಾ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಿ.ಸಿ

ಎಂಸಿಎಚ್ (ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

6

ಡಾ.ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಡಿ

ಎಂಸಿಎಚ್ (ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

7

ಡಾ. ಸುಹಾಸ್ ಎಸ್

ಎಂಸಿಎಚ್ (ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

8

ಡಾ.ಯೋಗೇಶ್ ಜೆ.ಕೆ

ಎಂಸಿಎಚ್ (ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

9

ಡಾ. ಸುಶಾಂತ್ ಎಸ್

ಎಂಸಿಎಚ್ (ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

 

ಶಿಶು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಅರ್ಹತೆ

ಹುದ್ದೆ

1

ಡಾ. ಆನಂದ್ ಅಲ್ಲಾಡಿ

ಎಂ.ಎಸ್,ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

2

ಡಾ.ರಘು ಎಸ್.ಆರ್

ಎಂ.ಎಸ್,ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

3

ಡಾ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೆ.ಎಲ್

ಎಂ.ಎಸ್,ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

4 ಡಾ.ರಘುನಾಥ್ ಬಿ.ವಿ.

ಎಂಎಸ್, ಎಂಸಿಎಚ್ ಡಿಎನ್‌ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

5

ಡಾ. ಬಾಹುಬಲಿ ಡಿ.ಜಿ

ಎಂ.ಎಸ್,ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

6

ಡಾ. ಮಮತಾ ಬಿ

ಎಂ.ಎಸ್,ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

7

ಡಾ.ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್

ಎಂ.ಎಸ್,ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

8

ಡಾ. ವೀರಭದ್ರ ಆರ್

ಎಂ.ಎಸ್,ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್, ಡಿಎನ್‌ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

ಉದರ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್‌ ಕಸಿ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹೆಸರು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ

ಹುದ್ದೆ

1

ಡಾ.ವಿನಯ್ ಬಿ.ಎನ್

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್,ಎಂಎಸ್,ಎಫ್ಎಸ್‌ಜಿಇ,‌

ಎಂಸಿಎಚ್(ಎಸ್‌ಜಿಇ)

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

2

ಡಾ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಎಚ್.ಜಿ

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್,ಎಂಎಸ್,

ಎಂಸಿಎಚ್(ಎಸ್‌ಜಿಇ)

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

3

ಡಾ.ಶಿಲ್ಪಾ ಎಂ.ಸಿ

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್,ಎಂಎಸ್,ಎಫ್ಎಸ್‌ಜಿಇ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

4

ಡಾ ಆದಿತ್ಯ ಜಿಕೆ

ಎಂಎಸ್,ಡಿಎನ್‌ಬಿ,(ಜಿಐ ಸರ್ಜರಿ)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

5

ಡಾ.ಕಸ್ತೂರಿ ಟಿ.ಎಸ್

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್,ಎಂಎಸ್,

ಎಂಸಿಎಚ್(ಎಸ್‌ಜಿಇ)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

6

ಡಾ. ಅಜಯ್

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್,ಎಂಎಸ್,

ಎಂಸಿಎಚ್(ಎಸ್‌ಜಿಇ)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

7

ಡಾ. ಮನು ಬಿ

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಎಸ್ (ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ)

ಎಂಸಿಎಚ್ 3ನೇ ವರ್ಷದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್

8

ಡಾ. ಟೋನಿ ಜೋಸ್

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಎಸ್ (ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ)

ಎಂಸಿಎಚ್ 3ನೇ ವರ್ಷದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್

9

ಡಾ.ಚೈತ್ರಾ.ಎಲ್

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಎಸ್ (ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ)

ಎಂಸಿಎಚ್ 2ನೇ ವರ್ಷದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್

10

ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ್

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಎಸ್ (ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ)

ಎಂಸಿಎಚ್ 2ನೇ ವರ್ಷದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್

11

ಡಾ.ಗೌತಮ್

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಎಸ್ (ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ)

ಎಂಸಿಎಚ್ 1 ನೇ ವರ್ಷದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್

12

ಡಾ.ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಎಸ್ (ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ)

ಎಂಸಿಎಚ್ 1 ನೇ ವರ್ಷದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್

13

ಡಾ. ಚಂದನ್

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಎಸ್ (ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ)

ಫೆಲೋಶಿಪ್ 2 ನೇ

ವರ್ಷದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್

14

ಡಾ.ಅನಿಲ್

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಎಸ್ (ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ)

ಫೆಲೋಶಿಪ್ 2 ನೇ

ವರ್ಷದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್

15

ಡಾ.ರವಿಶಂಕರ್

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಎಸ್ (ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ)

ಫೆಲೋಶಿಪ್ 2 ನೇ

ವರ್ಷದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-10-2022 01:40 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080