ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

 

ಅರವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹುದ್ದೆ
 1 ಡಾ.ಸಂಧ್ಯ.ಕೆ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ, ಪಿಜಿಡಿಹೆಚ್‌ಎಂ, ಪಿ ಹೆಚ್‌ ಡಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
 2 ಡಾ.ವಿನಯ್ ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ, ಎಫ್‌ಆರ್‌ಸಿಎ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
 3 ಡಾ.ನೇತ್ರಾ ಎಚ್. ಎನ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ, ಡಿಎನ್‌ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
 4 ಡಾ.ರಾಘವೇಂದ್ರ.ಬಿ.ಎಸ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
 5 ಡಾ. ಸರಸ್ವತಿ.ಎನ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
 6 ಡಾ.ಭಾರ್ಗವಿ ಸಾಕೆತ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಡಿಎನ್‌ಬಿ, ಪಿಡಿಎಫ್ (ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನೆಸ್ತೇಷಿಯಾ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
 7 ಡಾ.ರಶ್ಮಿ ಡಿಸೋಜಾ಼ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ, ಇಡಿಎಐಸಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
 8 ಡಾ. ಸ್ವಾತಿ.ಎನ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
 9 ಡಾ. ಸುಮಯ್ಯ ಸಬ್ರೀನ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಡಿಎ, ಡಿಎನ್‌ಬಿ ಸಿನಿಯರ್‌ ರೆಸ್ಸಿಡೆಂಟ್‌

 

ಹೃದ್ರೋಗ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹುದ್ದೆ
1 ಡಾ.ಪಿ.ಜಿ.ಗಿರೀಶ್

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಡಿ, ಡಿಎಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
2 ಡಾ. ದಿವ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಡಿ, ಡಿಎಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
3 ಡಾ.ಜಗದೀಶ್ ಎಚ್.ಆರ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಡಿ, ಡಿಎಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
4 ಡಾ. ಎಸ್ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಡಿ, ಡಿಎಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
5 ಡಾ.ಶ್ರೀ ರಂಗ ಪಿ.ಸಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಡಿ, ಡಿಎಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

ನರವೈದ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹುದ್ದೆ
1 ಡಾ.ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ . ಎಂಬಿಬಿಎಸ್,ಡಿ.ಎಂ (ನ್ಯೂರಾಲಜಿ-ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್) ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ರು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
2 ಡಾ.ಅರ್ಚನಾ ಎನ್.ಬಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ (ಮೆಡ್), ಡಿಎಂ (ನ್ಯೂರಾಲಜಿ-ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್) ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
3 ಡಾ.ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎನ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ (ಮೆಡ್), ಡಿಎಂ (ನ್ಯೂರಾಲಜಿ-ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್) ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
4 ಡಾ.ಜನಾರ್ಧನ್.ಡಿ. ಸಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಡಿ.(ಮೆಡ್), ಡಿ.ಎಂ (ನರರೋಗ)ಬಿಎಂಆರ್ & ಆರ್ಐ,ಬೆಂಗಳೂರು. ಹಿರಿಯ ತಜ್ಞರು
5 ಡಾ. ಸಾನಿಯಾ ತಾಂಬೆ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ) ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಡಿ. (ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್), ಡಿ.ಎಂ. (ನ್ಯೂರಾಲಜಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
6 ಡಾ.ಚಂದನ.ಆರ್.ಗೌಡ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ) ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ (ಮೆಡ್),ಡಿ.ಎಂ. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
7 ಡಾ.ಸ್ಮಿತಾ ಚಂದ್ರನ್ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ) ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ (ಮೆಡ್),ಡಿ.ಎಂ. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

ನರಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹುದ್ದೆ
1 ಡಾ.ಎಸ್.ಬಾಲಾಜಿ ಪೈ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಡಿ.ಎನ್.ಬಿ(ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್) ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
2 ಡಾ.ಅಮರೇಶ್ . ಎಸ್. ಬಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಎಸ್, ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್ (ಕೆಇಎಂ ಮುಂಬೈ) ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
3 ಡಾ. ನಾಗೇಶ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಎಸ್, ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್ (ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್) ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
4 ಡಾ.ವಿಕಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್ (ಏಮ್ಸ್, ನವದೆಹಲಿ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
5 ಡಾ.ಶ್ರೀ ಹರಿ . ಬಿ. ಜಿ. ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಎಸ್, ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್ (ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
6

ಡಾ.ನಾಗಾರ್ಜುನ್

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಸಿ(ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

ಸುರೂಪಿಕಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ತ್ಸಾ

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹುದ್ದೆ
1 ಡಾ.ರಮೇಶ ಕೆ.ಟಿ. ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಎಸ್. ಎಂಸಿಎಚ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
2 ಡಾ.ಸ್ಮಿತಾ ಎಸ್ ಸೆಗು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಎಸ್. ಎಂಸಿಎಚ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
3 ಡಾ.ಶಂಕರಪ್ಪ ಎಂ. ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಎಸ್. ಎಂಸಿಎಚ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
4 ಡಾ.ಪೆದ್ದಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಎಸ್. ಎಂಸಿಎಚ್ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
5 ಡಾ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಿ.ಸಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಎಸ್. ಎಂಸಿಎಚ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
6 ಡಾ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಎಸ್. ಎಂಸಿಎಚ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
7 ಡಾ.ಸುಹಾಸ್ ಎಸ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಎಸ್. ಎಂಸಿಎಚ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
8 ಡಾ. ಯೋಗಿಶ್ ಹಿರೆಮಠ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಎಸ್. ಎಂಸಿಎಚ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
9 ಡಾ.ಕರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಎಸ್. ಎಂಸಿಎಚ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
10 ಡಾ. ರಿತಮ್ ಆರ್.ಎನ್.ದೇಸಾಯಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಎಸ್. ಎಂಸಿಎಚ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
11 ಡಾ.ಸುಶಾಂತ್ ಎಸ್. ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಎಸ್. ಎಂಸಿಎಚ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
12 ಡಾ.ಕೀರ್ತಾನ ದೇವಸಾನಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಎಸ್. ಎಂಸಿಎಚ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
13 ಡಾ.ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂ.ಎಸ್. ಎಂಸಿಎಚ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

ಶಿಶು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹುದ್ದೆ
1 ಡಾ. ಆನಂದ್ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಎಂ.ಎಸ್,ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
2 ಡಾ.ರಘು ಎಸ್.ಆರ್ ಎಂ.ಎಸ್,ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
3 ಡಾ. ದೀಪ್ತಿ ವೆಪಕೊಮ್ಮ ಎಂಎಸ್ ,ಎಂಸಿಎಚ್ ಡಿಎನ್‌ಬಿ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
4 ಡಾ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೆ.ಎಲ್ ಎಂ.ಎಸ್,ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
5 ಡಾ.ರಘುನಾಥ್ ಬಿ.ವಿ. ಎಂಎಸ್, ಎಂಸಿಎಚ್ ಡಿಎನ್‌ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
6 ಡಾ. ಬಾಹುಬಲಿ ಎಂ.ಎಸ್,ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
7 ಡಾ. ಮಮತಾ ಬಿ ಎಂ.ಎಸ್,ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
8 ಡಾ.ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಸ್,ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
9 ಡಾ. ವೀರಭದ್ರ ಆರ್ ಎಂ.ಎಸ್,ಎಂ.ಸಿ.ಎಚ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

ಉದರ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್‌ ಕಸಿ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹುದ್ದೆ 
1 ಡಾ. ವಿನಯ್ ಬಿ.ಎನ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಎಸ್, ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಜಿಇ, ಎಂಸಿಎಚ್ (ಎಸ್ ಜಿ ಇ). ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
2 ಡಾ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಎಚ್.ಜಿ. ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಎಸ್, ಎಂಸಿಎಚ್ (ಎಸ್ ಜಿ ಇ). ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
3 ಡಾ.ಶಿಲ್ಪಾ ಎಂ.ಸಿ. ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಎಸ್, ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಜಿಇ., ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
4 ಡಾ. ಆದಿತ್ಯ ಜಿ.ಕೆ. ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಎಸ್, ಡಿಎನ್‌ಬಿ (ಎಸ್ ಜಿ ಇ)., ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
 5 ಡಾ.ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್  ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಎಸ್, ಎಂಸಿಎಚ್ (ಎಸ್ ಜಿ ಇ).  ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
 6  ಡಾ.ಕಸ್ತೂರಿ ಟಿ.ಎಸ್  ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಎಸ್, ಎಂಸಿಎಚ್ (ಎಸ್ ಜಿ ಇ).   ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
7 ಡಾ.ಶ್ರೀಧರ ಕೆ.ಜಿ. ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಎಸ್, ಎಂಸಿಎಚ್ (ಎಸ್ ಜಿ ಇ). ಹಿರಿಯ ತಜ್ಞರು/ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 08-04-2022 01:42 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080